Pavojingos atliekos

Pavojingos atliekos – atliekos turinčios pavojingų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą. Atliekos, pasižyminčios viena ar keliomis pavojingų sąlygojančiomis sąvybėmis ir atitinkančios atliekų pavojingumo kriterijus.

Atliekų pavojingumą lemiančios savybės:

* Oksiduojančios: medžiagos ir preparatai, kurie sąlytyje su kitomis medžiagomis sukelia stiprią egzoterminę reakciją.

* Dirginančios: ėsdinančių savybių neturinčios medžiagos, kurios nuo trumpo, ilgesnio ar pakartotinio sąlyčio su oda ar gleivine
gali sukelti uždegimą.

* Kenksmingos: medžiagos ir preparatai, kurių įkvėpus, prarijus ar jiems prasiskverbus per odą gali pakenkti sveikatai.

* Toksiškos: medžiagos ar preparatai, kurių įkvėpus, prarijus ar jiems prasiskverbus per odą gali sukelti sunkią ūmią arba
chronišką ligą ar net mirtį.

* Pavojingos aplinkai: tai medžiagos, kurios patekusios į aplinką gali sukelti tiesioginį ar uždelstą pavojų vienam ar keletui
aplinkos komponentų.

* Ardančios: tai medžiagos, kurios liesdamosios su gyvais audiniais gali juos suardyti.

Buityje susidarančios pavojingos atliekos, kurias perkame, tai šarminiai ir rūgštiniai akumuliatoriai.